සොඳුරු මිනිසා

අපි කියමු සින්දුවක් ලෝකෙටම ඇහෙන්න උස් පහත්කම් භේද ලෝකෙටම පේන්න උනුනොවුන් නසාගෙන නැසෙන හැටි දකින්න සොඳුරු මිනිසුන් ලොවෙන් නැසුන බව කියන්න මිරිඟු දිය හඹා ගොස් හති වැටුණ මිනිසුනේ ඔබ සෙවූ සරු පොළොව කොයිබකද සැගවුණේ සාගරේ ජල කතරෙ සින්නවී ගිය දිනේ සුසුම්ලමු අපිත් අනේ හත් දෙවියනේ පමා නැත නවතින්න ආපසු හැරෙන්නට කතර මැද කෙම්බිමක් සොයා නික්මෙන්නට... Continue Reading →

Advertisements

Development : Fantasy vs Reality

This may sound political. Yes, this can be. It's up to the reader. We are a 3rd world country. Even though we want to get out of here, we are still in somewhere middle of it. Since we see corruption, misuse of power and immature behaviors of leaders of the country each and every day... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: